П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 25 януари 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №1

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 25 януари 2024 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Таня Иванова Колчакова-Янева, Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.

  1. IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.
  2. От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Благо Атанасов Солов,

Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков.

VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров, Кирил Сергеев Андонов.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева, Елена Георгиева Маджарова.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Ангел Чавдаров Василев, Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

 

Отсъстваше общинският съветник Иван Димитров Стоянов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Председателят съобщи, че са получени две предложения за извънредни точки: 1. Приемане на Общински план за младежта за 2024 година и 2. Вземане на решение на Общински съвет Пазарджик за участие на Община Пазарджик като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ в представяне на проект за финансиране по процедура № BG14MFPR001-3.001 с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“

Прие се първата извънредна точка – Приемане на Общински план за младежта за 2024 година, да бъде включена в дневния ред, с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Относно второто предложение за извънредна точка въпрос кое налага да бъде включена в дневния ред зададе г-н Тодор Тодоров. Отговориха докладчика по точката г-н Славейко Комсалов и кмета г-н Петър Куленски. Въпрос защо в дневния ред липсва отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто полугодие на 2023 г. към кмета зададе г-н Златко Митрев. Отговорът на г-н Куленски беше, че отчет ще бъде изготвен. С 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8 се прие и втората извънредна точка. Други предложения по дневния ред нямаше. С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне възнаграждение на председателя на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на Общинския съвет

2. Програма за управление на Община Пазарджик за мандат 2023-2027 г.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

3. Поемане на дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси с цел преодоляване на касов разрив по бюджета на Община Пазарджик за 2024 г.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Отмяна на Решение №154/29.06.2023 г., взето с Протокол №7 на Общински съвет – Пазарджик, относно провеждане на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик
Доклад от управителя на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.

5. Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно леци – потребител на социална услуга „Домашен социален патронаж – Пазарджик”, общинска дейност.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Даване съгласие Община Пазарджик да започне преговори и сключи споразумение за партньорство с град Мурсия, Испания.
Докладва г-жа Цветелина Купенова – Директор на дирекция ККАО

7. Приемане на решение за одобряване на партньорството по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” по програма „Развитие на човешките ресурси.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

8. Одобряване на проект на договор за организиране разделно събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на Община Пазарджик.
Докладва инж. Георги Дундаров – директор на дирекция СТОС

9. Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006 по Програма „Техническа помощ”, с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2024-2029“.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

10. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Приемане на Годишен план за паша за 2024 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ с НТП пасище и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни и селскостопански животни.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ І-76, кв. 101, местност Доганово, землище на с. Мало Конаре.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп чрез премостване ПИ с идентификатор 65437.58.46 по КККР за сметка на част от който е обособен УПИ І-65 – Складове, търговия, услуги в местност Фондовете, землище с. Сарая.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

14. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп от път ІІ-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ с идентификатор 32010.35.48, местност Азмъка, землище с. Ивайло.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

15.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ с идентификатор 32010.35.64, местност Азмъка по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН до УПИ ХІІ-200, производствена дейност, търговия и услуги в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

18. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатор 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

19. Предложение за изменение на плана за регулация за част от квартал 2 по действащия регулационен план на с. Юнаците.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

20. Предложение за ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище с. Драгор.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

21. Предложение за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-113, Търговия, услуги и производство и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 55155.21.13, местност Малък Якуб, землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

22. Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка, землище с. Гелеменово.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

23. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на с. Црънча.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

24. Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на с. Братаница.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на с. Черногорово.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

26. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.76 в местност Чукур савак по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

27. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.50.49, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Поповица, землище с. Звъничево.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

28. Разрешаване изработването на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ІІ-003, Търговия и услуги и ПИ 65437.67.28 в местност През Ирима, землище с. Сарая.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

29. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на Община Пазарджик за 2023 година.

30. Приемане на Общински план за младежта за 2024 година.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура” и г-жа Инна Церовска – директор на БМ „Младежки дом”

31. Вземане на решение на Общински съвет Пазарджик за участие на Община Пазарджик като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ в представяне на проект за финансиране по процедура № BG14MFPR001-3.001 с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

32. Питания.

 

По първа точка: Определяне възнаграждение на председателя на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – Председател на Общинския съвет. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказвания направиха г-н Благо Солов, г-н Ангел Василев, г-н Валери Вълков, г-н Тодор Попов, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Трендафил Величков. Г-н Величков предложи прекратяване на дебатите. Прие се с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

Предложеният проект за решение по първа точка не се прие: гласували за - 18, против – 2, въздържали се – 18. /Решение №1/.

 

По втора точка: Програма за управление на Община Пазарджик за мандат 2023-2027 г., докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложения имаше от 4 постоянни комисии. ПК „Законност” предлага: 1. В дейности по приоритети, в частта „Инфраструктура и градска среда”  да бъде добавена нова точка 20 със следния текст: „Ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Дебръщица” и 2. Да се допълни програмата за населените места поетапно след консултации с кметовете на кметства. ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” предлага в дейности по приоритети, в частта „Инфраструктура и градска среда” да бъде добавена нова точка 20 с текст: „Ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Дебръщица”. ПК „Регионално развитие – УТОСИ” предлага да се допълни с програма за населените места, като се отбележат инвестициите от спешен порядък – ремонт на водовъвеждащата мрежа на с. Дебраъщица и да се представят резултати от социологическото проучване по Програмата за ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пазарджик чрез подмяна на отоплителни уреди на домакинства с екологична алтернатива. ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации” предлага програмата да се допълни с програма за населените места поетапно и след консултация с кметовете на населени места. Г-н Куленски пое ангажимент да се срещне с г-н Стойнов и да се предприемат действия по разрешаване на проблема с водоснабдяването в с. Дебръщица. Относно програмата за селата, уточни се, че необходимите разходи за това трябва да бъдат конкретизирани в бюджета. Въпроси зададоха г-н Тодор Тодоров, г-н Димитър Петков. Изказвания направиха г-н Румен Димитров, г-н Валери Вълков, г-н Чавдар Чавдаров. Г-н Найден Шопов попита председателите на комисиите с предложения дали имат възражения. Нямаше възражения.

Решението по втора точка /Решение №2/ се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 13.

 

По трета точка: Поемане на дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси с цел преодоляване на касов разрив по бюджета на Община Пазарджик за 2024 г., докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Найден Шопов, г-н Тодор Тодоров, г-н Димитър Петков. Г-н Чавдар Чавдаров предложи на вносителя да запише освен в проекта за решение и в предложението си да се допусне предварително изпълнение. Кметът прие. Г-н Тодор Тодоров предложи точката да бъде отложена за следваща сесия. Не се прие – гласували за – 17, против – 17, въздържали се – 5. Изказвания направиха г-н Ангел Василев, г-н Тодор Попов, г-н Хари Харалампиев. Г-н Благо Солов предложи прекратяване на дебатите. Прие се с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Решението по трета точка /Решение №3/ се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 11.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Отмяна на Решение №154/29.06.2023 г., взето с Протокол №7 на Общински съвет – Пазарджик, относно провеждане на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Доклад за състоянието на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД представи управителят Антони Върбев. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Становището на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” е отрицателно. ПК „Законност” и ПК „Регионално развитие – УТОСИ” предлагат точката да се отложи до изготвяне на анализ на възможностите за бъдещо развитие на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД, който да се обсъди и разгледа на следващо редовно заседание на Общинския съвет. Изказвания направиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Златко Митрев, г-н Румен Димитров, г-н Димитър Петков, г-н Тодор Попов, г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината, г-н Ангел Василев. Въпроси зададе г-н Валери Вълков. Г-жа Лиляна Мърхова предложи прекратяване на разискванията. Прие се с 37 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0. Предложението на постоянните комисии да се отложи точката беше прието с 23 гласа – за, против – 11, въздържали се – 4.

Беше дадена почивка 15 минути.

 

По пета точка: Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице – потребител на социална услуга „Домашен социален патронаж – Пазарджик”, общинска дейност, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. ПК „Законност” е с отрицателно становище. ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика” предлага: 1. Единният разходен стандарт за месечна издръжка на едно лице, потребител на социалната услуга „Домашен социален патронаж” да запази досегашната си стойност. 2. Кметът на общината да изготви подробен анализ на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в срок от един месец. Г-н Трендафил Величков прикани председателя на ПК „Законност” да обоснове отрицателното становище на комисията. Г-н Златко Митрев обясни мотивите за отрицателното становище. Въпроси зададе г-н Румен Димитров. Пристъпи се към гласуване на предложенията на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”. Първото предложение не се прие – гласували за – 18, против – 5, въздържали се – 14. Второто предложение също не се прие – гласували за – 16, против – 3, въздържали се – 15. Г-н Трендафил Величков предложи да се направи анализ, но срокът за изготвянето му да бъде 3 месеца. Прие се – гласували за – 23, против – 0, въздържали се – 11.

 

Решението по пета точка /Решение №4/ се прие с 22 гласа – за, против – 1, въздържали се – 6.

 

По шеста точка: Даване съгласие Община Пазарджик да започне преговори и сключи споразумение за партньорство с град Мурсия, Испания, докладва г-жа Цветелина Купенова – Директор на дирекция ККАО. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Димитър Петков.

Решението по шеста точка /Решение №5/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По седма точка: Приемане на решение за одобряване на партньорството по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” по програма „Развитие на човешките ресурси, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов.

Решението по седма точка /Решение №6/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По осма точка: Одобряване на проект на договор за организиране разделно събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на Община Пазарджик, докладва инж. Георги Дундаров – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Валери Вълков.

Решението по осма точка /Решение №7/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006 по Програма „Техническа помощ”, с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2024-2029“, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №8/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №9/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Приемане на Годишен план за паша за 2024 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ с НТП пасище и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни и селскостопански животни, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №10/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По дванадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ І-76, кв. 101, местност Доганово, землище на с. Мало Конаре, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №11/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп чрез премостване ПИ с идентификатор 65437.58.46 по КККР за сметка на част от който е обособен УПИ І-65 – Складове, търговия, услуги в местност Фондовете, землище с. Сарая, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №12/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп от път ІІ-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ с идентификатор 32010.35.48, местност Азмъка, землище с. Ивайло, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №13/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ с идентификатор 32010.35.64, местност Азмъка по КККР на землище с. Ивайло, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №14/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН до УПИ ХІІ-200, производствена дейност, търговия и услуги в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №15/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №16/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатор 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №17/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Предложение за изменение на плана за регулация за част от квартал 2 по действащия регулационен план на с. Юнаците, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №18/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Предложение за ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище с. Драгор, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Найден Шопов съобщи, че няма да участва в разискванията и гласуването поради конфликт на интереси. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №19/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка: Предложение за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-113, Търговия, услуги и производство и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 55155.21.13, местност Малък Якуб, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №20/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка, землище с. Гелеменово, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №21/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка: Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на с. Црънча, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №22/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на с. Братаница, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №23/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на с. Черногорово, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №24/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.76 в местност Чукур савак по КККР на землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №25/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.50.49, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Поповица, землище с. Звъничево, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №26/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Разрешаване изработването на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ІІ-003, Търговия и услуги и ПИ 65437.67.28 в местност През Ирима, землище с. Сарая, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №27/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Годишен доклад за дейността на обществения посредник на Община Пазарджик за 2023 година, изказвания направиха г-н Георги Шопов – обществен посредник на община Пазарджик и кметът на общината г-н Петър Куленски. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, приет е за сведение. Въпроси и предложения нямаше.

 

По тридесета точка: Приемане на Общински план за младежта за 2024 година, докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Александър Иванов и г-н Димитър Петков.

Решението по тридесета /Решение №29/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

 

По тридесет и първа точка: Вземане на решение на Общински съвет Пазарджик за участие на Община Пазарджик като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ в представяне на проект за финансиране по процедура № BG14MFPR001-3.001 с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. Г-н Благо Солов поиска г-жа Елена Куцева – Секретар на Общината, да се представи на съветниците. Беше направено. Въпроси и предложения по точката нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №31/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и втора точка: питания към кмета на общината отправиха г-н Валери Вълков, г-н Златко Митрев, г-жа Росица Стайкова, г-н Димитър Петков, г-н Трендафил Величков, г-н Лазар Попов, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Ангел Василев, г-н Хари Харалампиев.

След приключване на питанията, думата за изказване и въпроси поиска гражданинът Борислав Даскалов. Председателят подложи на гласуване дали да му бъде дадена думата. Гласували за – 24, против – 1, въздържали се – 0. Г-н Даскалов направи изказване.

 

Поради изчерпване на дневния ред сесията беше закрита.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Найден Шопов

  

Съставил протокола:

Д. Терзийска

 

Оригинал на документа

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:30:00