Р Е Ш Е Н И Е №4 ОТНОСНО: Актуализиране на Единния разходен стандарт за издръжка на едно лице в Домашен социален патронаж - гр. Пазарджик, общинска дейност.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

4

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Единния разходен стандарт за издръжка на едно лице в Домашен социален патронаж - гр. Пазарджик, общинска дейност.

 

Предложението на Кмета на общината е законосъобразно и мотивирано. Предложеното увеличение на Единния разходен стандарт е във връзка с прилагането и изпълнението на  Закон за социални услуги, с който се въвеждат  изисквания, съобразени с възрастта на потребителите, като се увеличават дейностите за изпълнение в социалната услуга ДСП.

Освен това Единният разходен стандарт за издръжка на едно лице не е променян от 2022 година. От тогава до сега има увеличение на минималната РЗ – от 710 лева през 2022 г. става на 933 лева през 2024 г. Всички разходи, включени в ЕРС, са увеличени, сравнявайки 2024 г. спрямо 2022 г.

 

Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на общината Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 3 от ЗСУ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Актуализира единния разходен стандарт за месечна издръжка на едно лице на 221,42 лева за социална услуга „Домашен социален патронаж“ – гр. Пазарджик.
  2. Възлага на Кмета на общината, в срок от три месеца да изготви подробен анализ на социалната услуга „Домашен социален патронаж”, като се проучат проектите, при които може да работи и като общинско социално предприятие.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

22

1

6

 

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 17:23:41