Obs131119n

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.
Из Закона за местното самоуправление и местната администрация     
  АКТУАЛНО
02/12/2022
ОБЯВА
за публичен търг с явно наддаване

29/11/2022
ПОКАНА
за публично бсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост