Нашето наследство

Местното  самоуправление в България е с дълголетна история. То е добра възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона гражданското общество, да разполагат с определена степен на автономия и да се финансират главно от приходи, реализирани в рамките на територията.

 Основите  на местното самоуправление в Пазарджик се поставят след Освобождението на града от османско владичество 2 /14/ януари 1878 г. На 21-22 януари 1878 г. е избран Привременен градски съвет и първият кмет на града – Иван Чунчев. При кмета Михалаки Величков се изгражда първоначалната структура на местното управление в Пазарджик. Първите обществени правилници и наредбите за управление на общинските бюджети, за въвеждане на основните правила на обществения ред и за покупка на недвижими имоти за общината, са съобразени с източно-румелийските закони .  Ценна придобивка за населението е закупуването през 1882 г. и облагородяването на градския остров на р. Марица и превръщането му в място за отдих и развлечение на гражданите. Големи строителни инициативи се осъществяват при кметовете Георги Пенев и Стефан Консулов.

 Те обхващат сферите:

  • на общественото образование – изграждат се четири начални училища, сгради за окръжното мъжко и за девическото класно училище, а през 1898 г. се отваря земеделско училище.
  • на културно-просветната и спортната дейност – основават се културно-просветни, религиозни, благотворителни, спортни и др. обществени дружества и организации.

 До края на ХIX век в Пазарджик  се поставя началото на общественото здравеопазване, създава се градската  полиция и пожарна команда. Началото на съвременното благоустрояване се поставя при кметуването на Георги Юртов, Константин Василев и Никола Панов. През 1901 година е изработен първият градоустройствен план, който включва пресушаване на блатата край Пазарджик, регулация и павиране на главните улици, поставяне на метални мостове над река Паша арк. Поставя се началото на проект за цялостно електрифициране на града.  Значително и показателно събитие в културната история на града става отпуснатата от градският общински съвет през 1922 г. субсидия за издаване на монографията на бъдещия професор Иван Батаклиев ”Град Татар Пазарджик. Историко- географски преглед”. Този краеведчески труд и до днес е с национално значение.
 Празника на Пазарджик и учрежденията в него е утвърден за честване на Деня на Св. Св. Константин и Елена – 3 юни /стар стил/ от Татар Пазарджишкия градски общински съвет с Протокол №14 от 8 май , 1930 година. От 2000 година празникът се отбелязва на 21 май, а Общинският съвет го утвърждава като официален местен празник през 2001 г.
 В периода от 1944 г. до 1991 г. институциите на местното самоуправление в Пазарджик  се променят неколкократно. С Указ 29/22.01.1959 г. на Президиума на НС Пазарджик се обособява като окръжен административен  и стопански център, а от 01.01.1979 г. Градски народен съвет се преустройва  в Общински народен съвет –  Пазарджик и поема ръководството  и решаването на обществено-икономическите, териториално-устройствените, градоустройствените  и културните проблеми на селищата в общината. С Указ 275 на Президента на Република България, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /приет от ВНС на 06.11.1991 г./ ОбНС – Пазарджик става Община Пазарджик, запазвайки териториалния си обхват, което спомага за развитието на цялостния стопански и културен живот в условията на пазарна икономика.
 От 1999 г. град Пазарджик е и областен център на област Пазарджик, в която  влизат 11 общини – Пазарджик, Велинград, Ракитово, Брацигово, Батак, Пещера, Панагюрище, Септември, Белово, Стрелча и Лесичово. През първата половина на ХХ век  икономическото развитие на Пазарджик  е добра основа за поява на финансови  институции и развитие на банковото  дело, съобщенията и транспортните  връзки. Стопанският просперитет  на града му дава основание да издигне  на входната арка надписа ”Пазарджик – град на ориза, конопа, виното, зеленчука, плодовете и гумените произведения”. Заслуга за всичко това имат кметовете: Михаил Кривошиев, Георги Божков, Александър Цонков, Михаил Трендафилов, Георги Кендеров, Тома Янчев и още шестима кметове.
 При председателите на ИК на ГНС Илия Косев, Стоян Кавръков, Владимир Георгиев, Стоица Вардин, Костадин Машев, Иван Шуманов, Димитър Нанов, Спас Клисурски, който е председател на Временния изпълнителен комитет на ОбС, и Никола Пенчев, председател на ОбС- Пазарджик се вземат решения по проблеми, свързани с програми за развитие на селското стопанство, търговията, производството на стоки за населението. Решават се важни задачи в областта на строителството – построени са сградите на театъра, музея, галерията, автогарата, стоматологичната поликлиника и др. обекти.
 Общинската стратегическа програма за раздържавяване в различните и  форми, осъществяването на поземлената  реформа и създаване на условия  за развитие на частния бизнес, изграждането на пътно-транспортна тролейбусна  мрежа, изграждането на нов транспортен  мост над р. Марица, изготвяне на екологични програми, програми за опазване на културно- историческото наследство, разширяване на Дома за стари хора, газификация на града и пр. програми се реализират по време на кметовете инж. Георги Терзов и Слави Генов.   Успешно стартират проекти за цялостната подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи тела, разширяване на водопроводната мрежа в селата Юнаците и Мало Конаре, управление на отпадъците, опазване на околната среда, подобряване на административното обслужване, изграждане на пазар на производителите в с. Огняново, построяване на „Дом за стари хора” в с. Главиница и още други програми и проекти и разработване на планове за развитие на Пазарджик под ръководството на кметовете Иван Колчаков и Иван Евстатиев.
 Инвестиционни проекти по изграждане на канализации в селата Паталеница, Црънча, Дебращица, Огняново, Хаджиево, Алеко Константиново, Главиница и др. населени места, програма за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на града, преструктуриране на Приют за безнадзорни деца в гр. Пазарджик, Проект ”Нова визия за централна  градска част и интегрирано градско  развитие,чрез подобряване на физическата среда и  ревитализация на град Пазарджик” и превръщането на  парк ”Свобода” в любимо място за отдих и развлечения на жителите и гостите на града, са само малка част от проектите,  които общинската администрация, под ръководството на кмета Тодор Попов и общинския съвет, мандат 2007-2011 г.,осъществяват.
 На 23-ти октомври 2011 година, на проведените  местни избори Тодор Попов печели втори кметски мандат. На 3-ти ноември  клетва полагат и новоизбраните  общински съветници и кметове  на кметства в общината. За председател  на Общински съвет – Пазарджик, е  избран Хари Харалампиев.

вторник 28 април 2020 - 13:19:09