26/06/2024
Комисия Ин витро заседава в началото на юли

За  2-ри юли 2024 г. е насрочено заседанието на Комисия Ин витро, на което ще бъдат разгледани заявленията за финансово подпомагане, подадени през второто тримесечие на годината. От месец април до  момента 8 двойки кандидатстват по програмата ин витро. Комисията ще заседава от 16 часа в зала 1302 на Община Пазарджик.

 17/05/2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 17.05.2024 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

В срок до 17.06.2024 г. всички заинтересовани лица могат26/04/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него