На проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него


Днес, 26 април 2024 година на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик беше публикуван проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него. В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да представят становища и предложения по проекта в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311 на 13 етаж в Община Пазарджик или на електронна поща @.

Общественото обсъждане на проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация ще се проведе на 20 май 2024 година от 16.30 часа в зала 1302, ет. 13 в Община Пазарджик.