Актуално

петък 31 май 2024


четвъртък 30 май 2024


понеделник 20 май 2024


петък 17 май 2024
17/05/2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 17.05.2024 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

В срок до 17.06.2024 г. всички заинтересовани лица могатпетък 26 април 2024
26/04/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към негочетвъртък 25 април 2024


четвъртък 28 март 2024


сряда 13 март 2024
13/03/2024
Одобрени кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд

Доклад и списъци на одобрените кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд и протокол от заседанието на комисията