Актуално

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

петък 23 февруари 2024 - 13:43:37

Днес, 23 февруари 2024 година на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик беше публикуван проект на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него. В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да представят становища и предложения по проекта в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311 на 13 етаж в Община Пазарджик или на електронна поща @.
Общественото обсъждане на проекта на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация ще се проведе на 11 март 2024 година от 14 часа в зала 1302, ет. 13 в Община Пазарджик.

Оригиналния документ на поканата>>>