23/07/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 23 юли 2020 г., на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик беше публикуван проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.26/06/2020
П О К А Н А

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,22/05/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 22.05.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
В срок до 22.06.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат08/05/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 08.05.2020 г., на страницата на община Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
В срок до 08.06.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно05/05/2020
ОБЯВА

Общински съвет  - Пазарджик открива процедура за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които са засегнати от извънредното положение в държавата.
I. Условия за кандидатстване за подпомагане:08/04/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес, 08.04.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм. и доп.

В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: @. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА, поради изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно решаване на този въпрос, свързан, както със запазване на здравето на населението чрез ограничаване на събирането на хора на едно място, каквото се получава на касите за заплащане, а също и даване на възможност за намаляване на финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период.
   

    Приложения:

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.07/04/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 07 април 2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок25/03/2020
Протокол и Справка от публично обсъждане

СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за дейността на обществения посредник