Актуално

ОБЯВА

вторник 05 май 2020 - 04:20:00

Общински съвет  - Пазарджик открива процедура за подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които са засегнати от извънредното положение в държавата.
I. Условия за кандидатстване за подпомагане:


1. Да  нямат  парични задължения към държавата, към община Пазарджик, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи
2.Към датата на попълване на настоящата декларация, да не работят по трудови правоотношения  с държавна, общинска или частна институция или друга организация и да не са в законоопределената пенсионна възраст.
3. За периода на извънредното положение в държавата месечният доход на член от семейството да не надвишава размера на една минимална работна заплата.
4. Да нямат с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
 
II. Необходими документи за кандидатстване за подпомагане:

1.Заявление – декларация/от тук/
2.Мотивационно писмо, в което да е описан поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено или реализирано на територията на община Пазарджик или на национално и международно ниво в сферата на визуалните или изпълнителските изкуства, самостоятелна или участие в колективна изложба, издадена книга, участие като автор или изпълнител в театрално, музикално или танцово изкуство за 2019 г.
3.Творческа биография
4.Удостоверение от банка за активна банкова сметка.

Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа в Деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.

Краен срок за продаване на документи: до 17 часа на 14  май 2020 година.