Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

петък 08 май 2020 - 06:30:50

Днес, 08.05.2020 г., на страницата на община Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
В срок до 08.06.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно


така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: @.
    На 09.06.2020 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.


    Приложения:

    1. Работен проект – Приложение № 1 - предложение за проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
    3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик. Съдокладчик: Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.