25/11/2020
ПОКАНА за публично обсъждане

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,10/11/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 10.11.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.06/11/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 6.11.2020г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.05/11/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 05.11.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик (www.pazardzhik.bg) и на страницата на Общински съвет – Пазарджик (www.obspazardzhik.com) бе публикуван Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.21/10/2020
ПОКАНА

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година в Община Пазарджик06/10/2020
СЪОБЩЕНИЕ

Тържествена сесия, посветена на Деня на българската община, ще се проведе на 12 октомври 2020 г. , от 12.00 часа в пленарната зала на Община Пазарджик.06/10/2020
СЪОБЩЕНИЕ

Комисията по чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, ще заседава на 22 октомври /четвъртък/ от 15.00 часа в зала 1302, ет. 13, Община Пазарджик.25/09/2020
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, с който ще се финансира разплащане на просрочени задължения на общината, съгласно Приложение 1.