Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

четвъртък 23 юли 2020 - 09:25:23

Днес, 23 юли 2020 г., на интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик беше публикуван проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.


На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок – до 24 август 2020 г., включително, за становища и предложения. Същите се приемат в деловодството на Общински съвет – Пазарджик – бул. „България” №, ет. 13, стая 1311 и на електронна поща @.


Общественото обсъждане на внесения проект ще се проведе на 25 август 2020 г. от 17.00 часа в пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, ет. 2.

Към ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ - 2020