Р Е Ш Е Н И Е №3 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) с цел преодоляване на касов разрив по бюджета на община Пазарджик за 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

3

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) с цел преодоляване на касов разрив по бюджета на община Пазарджик за 2024 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Петър Куленски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5,  чл. 4, т. 6 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Общински съвет – Пазарджик дава съгласие да бъде поет общински дълг – безлихвен заем от централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси поради временен касов разрив по бюджета на общината, при следните условия и параметри:

1.1. Максимален размер на безлихвения заем – до 11 000 000 лв.;

1.2. Валутата на дълга – лева;

1.3. Вид на дълга – краткосрочен безлихвен заем, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси;

1.4. Начина на обезпечаване – без обезпечаване;

1.5. Условия за погасяване:

- до 01.09.2025 г. – 4 000 000 лева

- до 31.12.2025 г. – 7 000 000 лева

1.6. Източници за обслужване на общинския дълг: собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия;

1.7. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви, такси и комисионни.

 2. Възлага на кмета на Община Пазарджик да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за отпускане на безлихвен заем, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.


3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

25

0

11

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 01 февруари 2024 - 17:00:38