Р Е Ш Е Н И Е №14 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе“ до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ с идентификатор 32010.35.64, местност Азмъка

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

14

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе“ до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ с идентификатор 32010.35.64, местност Азмъка по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе“ до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ с идентификатор 32010.35.64, местност Азмъка по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предвижда трасето на кабела НН да започне от БКТП /сграда с идент. 32010.35.64.4/, посока запад, като пресича ПИ 32010.35.63 и навлиза в ПИ 32010.35.66 от където чупи на север, след 20 м чупи на изток и навлиза отново в ПИ 32010.35.63, където се предвижда монтирането на ново ЕТ в местност Азмъка, по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 20 м. Засегнатата площ е около 40,544 кв.м, общинска публична и частна собственост, съгласно означеното в червено трасе на електропровода и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:34:01