Р Е Ш Е Н И Е №6 ОТНОСНО: Приемане на решение за одобряване на партньорство по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

6

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за одобряване на партньорство по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа” на областно и национално ниво и делегиране на право на Кмета на Община Пазарджик да подпише Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане по същата процедура и Споразумение за средствата, предоставяни от републиканския бюджет.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Целта на процедурата е продължаване и развитие на услугата „Приемна грижа” на областно и на национално ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето.    

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява партньорството между Община Пазарджик и Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа” на областно и национално ниво.
  2. Делегира право на Кмета на Община Пазарджик да подпише Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 и Споразумение за средствата, предоставяни от републиканския бюджет.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

33

0

2

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 17:45:36