Р Е Ш Е Н И Е №12 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, чрез премостване поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР, за сметка на част от който е обособен УПИ I-65,

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

12

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, чрез премостване поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР, за сметка на част от който е обособен УПИ I-65, Складове, търговия, услуги /проектен ПИ 65437.58.65/ в местност Фондовете, землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1; чл.124б, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, чрез премостване поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР, за сметка на част от който е обособен УПИ I-65, Складове, търговия, услуги /проектен ПИ 65437.58.65/ в местност Фондовете, землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на пътен достъп, който се предвижда да започне от ПИ с идентификатор 65437.58.29 с НТП – друг поземлен имот за движение и транспорт, като пресича ПИ 65437.58.31 с НТП – напоителен канал и достига до крайната си цел – поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 по КККР за сметка на част от който е обособен УПИ I-65, Складове, търговия, услуги /проектен ПИ 65437.58.65/ в местност Фондовете, землище с. Сарая, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 7 м. Засегнатата площ е около 41 кв.м, общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

 

  1. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа тук

Поименно гласуване

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:21:18