Р Е Ш Е Н И Е №21 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка по КККР на землището на село Гелеменово.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

21

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ  относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка по КККР на землището на село Гелеменово.

 

Имот с идентификатор 14619.153.2, местност Далъка по КККР на земеделската територия на село Гелеменово попада в зона с допустима промяна на предназначението по ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222/27.11.2020 год. на Общински съвет – Пазарджик. Това дава възможност да се разреши изработването на ПУП по чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

С оглед горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 и във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка по КККР на землището на село Гелеменово.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка по КККР на землището на село Гелеменово, за сметка да се образува нов УПИ II-2, ФЕЦ, паркинг, зарядна станция, търговия и услуги с достъп от имот с идентификатор 16419.153.401; в УПИ да се разположи ниско свободно стоящо застрояване с показатели за зона Смесена многофункционална „Смф“.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:59:24