Р Е Ш Е Н И Е №7 ОТНОСНО: Одобряване на проект на Договор за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

7

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект на Договор за организиране разделното събиране и транспортиране на  битови отпадъци от облекла и текстилни материали.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината г-н Петър Куленски за изпълнение на задължението му по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО, а именно да организира и отговаря за дейностите по разделно събиране  на битови отпадъци, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, промишлените и туристическите обекти на територията на съответната община, чрез сключване на договор с лице, което притежава съответното разрешително по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗУО,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява проект на Договор за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали с  «Текслайф» ООД.
  2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Договор за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали  с  «Текслайф» ООД.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 17:48:45