Р Е Ш Е Н И Е №2 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на Община Пазарджик за срока на мандата 2023-2027 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

2

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление  на Община Пазарджик  за срока на мандата 2023-2027 г.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Програмата за управление на Община Пазарджик е представена пред Общински съвет в срок и съдържа основни цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати в съответствие с нормата на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината г-н Петър Куленски  и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

 Приема  Програма за управление  на Община Пазарджик  за срока на мандата 2023-2027 година.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

24

0

13

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 01 февруари 2024 - 16:56:56