Р Е Ш Е Н И Е №23 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на село Братаница.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

23

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на село Братаница.

 

Имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на село Братаница попада в зона с допустима промяна на предназначението по ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222/27.11.2020 год. на Общински съвет – Пазарджик. Това дава възможност да се разреши изработването на ПУП по чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. С оглед горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 и във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на село Братаница.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, за сметка на който ще се образуват нови шест броя УПИ с достъп от улица от регулационния план на селото и от обслужваща алея към новите УПИ II-3 и III-3, като в УПИ ще се разположи свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съгласно Наредба №7 от 2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 

 Оригинална документа тук

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:06:27