Р Е Ш Е Н И Е №1 ОТНОСНО: Определяне възнаграждение на председателя на Общински съвет – Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

1

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Определяне възнаграждение на председателя на Общински съвет – Пазарджик.

  

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Найден Шопов – председател Общинския съвет и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

 

Р Е Ш И:

 

         Не приема предложението за месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Пазарджик в размер на 45 на сто от възнаграждението на Кмета на Община Пазарджик, при продължителност на работното му време – 4 часа, като същият има правата по чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

18

2

18

  Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 01 февруари 2024 - 16:51:25