Р Е Ш Е Н И Е №28 ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024 г. на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

28

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024 г. на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и обосновано. Общинският план за младежта е изготвен в съответствие с чл. 16, ал. 3 и Националната стратегия за младежта /2021-2025/. Общинският план е съгласуван от председателя на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик г-н Петър Куленски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта

 

Р Е Ш И:

 

          Приема Общински план за младежта за 2024 година.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

31

0

4

 

 

 

 

 Оригинал на документа тук

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:19:32