Р Е Ш Е Н И Е №18 ОТНОСНО: Предложение за изменение на плана за регулация за част от квартал 2 по действащия регулационен план на село Юнаците, общ. Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

18

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на плана за регулация за част от квартал 2 по действащия регулационен план на село Юнаците, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за изменение на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от  ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

    

  1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ II-8, УПИ III-15, УПИ IV-20, УПИ V-27 и УПИ VI-32 с лице към улица с о.т. 5-30-29; УПИ XVI-6, УПИ XV-9, УПИ XIV-14, УПИ XIII-21, УПИ XII-26, УПИ XI-33, УПИ Х-40 и УПИ IX-39 с лице към улица с о.т. 4-31-32 и изменение на вътрешно-регулационните линии на УПИ IV-20, УПИ XIII-21, УПИ V-27, УПИ ХII-26, УПИ VI-32 и УПИ XI-33 в кв. 2 по действащия план на село Юнаците в съответствие с границите на имотите по КККР.
  2. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ II-8, УПИ III-15, УПИ IV-20, УПИ V-27 и УПИ VI-32 с лице към улица с о.т. 5-30-29; УПИ XVI-6, УПИ XV-9, УПИ XIV-14, УПИ XIII-21, УПИ XII-26, УПИ XI-33, УПИ Х-40 и УПИ IX-39 с лице към улица с о.т. 4-31-32 и изменение на вътрешно-регулационните линии на УПИ IV-20, УПИ XIII-21, УПИ V-27, УПИ ХII-26, УПИ VI-32 и УПИ XI-33 в кв. 2 по действащия план на село Юнаците в съответствие с границите на имотите по КККР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – ПазарджикО

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:44:40