Р Е Ш Е Н И Е №13 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп от път II-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ с идентификатор 32010.35.48, местност Азмъка

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

13

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп от път II-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ с идентификатор 32010.35.48, местност Азмъка, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп от път II-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ с идентификатор 32010.35.48, местност Азмъка, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на републикански път II-37 /Пазарджик-Панагюрище/, съставляващ ПИ 32010.35.78 и попадайки в обхвата на част от селскостопански път /ПИ 32010.35.66/, продължава на юг около 70 м, прокарвайки се успоредно по западната страна на имота, предвиден за обслужване, ПИ 32010.35.48, местност Азмъка, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, след което чупи на изток в границите на същия селскостопански път и продължава още около 38 м.

Дължината на трасето е около 108 м. Засегнатата площ е около 497 кв.м., общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Оригинал на документа тук

  

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:31:27