Р Е Ш Е Н И Е №22 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ в обхват имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча,

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

22

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ в обхват имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча, който да послужи за провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ относно имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча. Имотите попадат в зона с допустима промяна на предназначението по ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222/27.11.2020 год. на Общински съвет –  Пазарджик. Това дава възможност да се разреши изработването на ПУП по реда чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на село Црънча, за обособяването на УПИ I-13,16 в нов квартал 81 по плана на селото с достъп от улица с о. т. 96-95-94 по регулационния план на селото, в който ще се разположи ниско свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:03:21