Р Е Ш Е Н И Е №11 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на Пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност Доганово, землище с. Мало Конаре

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

11

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на Пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност Доганово, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 46749.101.135 /НТП – изоставена орна земя/; ПИ 46749.101.134 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 46749.101.87 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1; чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на Пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност Доганово, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на пътен достъп, който се предвижда да започне от АМ Тракия км 100 + 150, обхващайки част от ПИ 46749.101.135 с НТП – изоставена орна земя, ПИ 46749.101.134 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 46749.101.87 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път до достигане на ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност Доганово, землище с. Мало Конаре.

Дължината на проектното трасе е около 312 м. Засегнатата площ е около 3 561 кв.м. – общинска частна собственост и общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе за пътен достъп и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ 46749.101.135 /НТП – изоставена орна земя/; ПИ 46749.101.134 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 46749.101.87 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/ в квартал 101, местност Доганово, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ 46749.101.135 /НТП – изоставена орна земя/; ПИ 46749.101.134 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 46749.101.87 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 46749.101.76, УПИ I-76, квартал 101, местност Доганово, землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, тези имоти да се променят в „общински път” – общинска, публична собственост на Община Пазарджик.

 

  1. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:15:20