Р Е Ш Е Н И Е №16 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор 32010.40.143,

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

16

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор 32010.40.143,  местност Сай Кория, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище  с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от съществуващ трафопост в ПИ 32010.40.166, посока северозапад и навлизайки в ПИ 32010.40.147 /НТП – Местен път/, след около 19 м променя посоката си на североизток и продължава в обхвата на същия имот още около 84 м, до достигане на имота, предвиден за присъединяване, ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.  

 

Дължината на трасето е около 103 м. Засегнатата площ е около 207 кв.м., общинска публична и държавна частна собственост, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

 

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба №16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:40:20