Р Е Ш Е Н И Е №17 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

17

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Проектното трасе на водопровода се предвижда да започне от съществуващ уличен водопровод Ф100 АЦ, разположен на около 460 м североизточно, извън платното за движение на републикански път I-8 – ПИ 55155.27.119. След около 4 м навлиза в ПИ 55155.27.125 /НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път/, насочва се на юг и след около 240 м навлиза в ПИ 55155.27.120 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, след което чупи на запад и след около 160 м при ПИ 55155.27.158 чупи на юг и след още около 60 м достига до захранваните имоти. Навлиза в ПИ 55155.27.130, алея, собственост на инвеститора и от там се определят отклонения до собствените му имоти с идентификатори 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159 с обособени УПИ за жилищно строителство, търговия и услуги в местност Татар Мезар, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 470 м. Засегнатата площ е около 613 кв.м., от които земеделска територия около 608 кв.м., общинска, публична собственост и около 5 кв.м. територия на транспорта /урбанизирана територия/, собственост на държавата, съгласно означеното в зелено трасе и регистъра на засегнатите имоти.

Диаметърът на тръбата ще бъде 90 мм, със сервитут по 0,60 м от двете страни, съгласно Закона за водите.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:49:26