Р Е Ш Е Н И Е №19 ОТНОСНО: Предложение за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище на село Драгор, общ. Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

19

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Предложение за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище на село Драгор, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от  ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 3 от  ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

   

  1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище на село Драгор, общ. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище на село Драгор, общ. Пазарджик.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 

 Оригинал надокумента тук

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:52:48