Р Е Ш Е Н И Е №20 ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, Търговия, услуги и производство /ПИ 55155.21.113 по КККР/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.13 по КККР, местност МАЛЪК ЯКУБ

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

20

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, Търговия, услуги и производство /ПИ 55155.21.113 по КККР/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.13 по КККР, местност МАЛЪК ЯКУБ, землище гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Петър Куленски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и по реда на чл. 67а от ППЗОЗЗ.

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, Търговия, услуги и производство /ПИ 55155.21.113 по КККР/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.13 по КККР, местност МАЛЪК ЯКУБ, землище гр. Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, Търговия, услуги и производство /ПИ 55155.21.113 по КККР/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.13 по КККР, местност МАЛЪК ЯКУБ, землище гр. Пазарджик.

 

С плана за регулация се предвижда и смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 55155.21.13 по КККР в местност МАЛЪК ЯКУБ, землище гр. Пазарджик, като се присъединява към УПИ II-113, Търговия, услуги и производство /ПИ 55155.21.113 по КККР/. Обособява се нов УПИ II-13, 113, Търговия, услуги и производство за сметка на поземлени имоти с идентификатори 55155.21.113 и 55155.21.13 по КККР в местност МАЛЪК ЯКУБ, землище гр. Пазарджик.

С плана за застрояване за новообособения УПИ II-13, 113, Търговия, услуги и производство за сметка на поземлени имоти с идентификатори 55155.21.113 и 55155.21.13 по КККР в местност МАЛЪК ЯКУБ, землище гр. Пазарджик се предвижда свободно стоящо застрояване при показатели, отговарящи на устройствена зона „Смф“, като ограничителните линии на застрояване са съобразени с преминаващите ВЕИ.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:56:59