Р Е Ш Е Н И Е №24 ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на село Черногорово.ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на село Черного

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

24

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на село Черногорово.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ относно имоти с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на село Черногорово. Имотът попада в зона с допустима промяна на предназначението по ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222/27.11.2020 год. на Общински съвет – Пазарджик. Това дава възможност да се разреши изработването на ПУП по реда чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на село Черногорово. С плана за регулация за сметка на имот с идентификатор 81089.111.441 да се обособят пет УПИ с отреждане „За жилищно строителство“ и УПИ VI-441,За транспортен достъп; обслужването на УПИ да се предвиди от нова улица с о.т.229-229а, образувана за сметка на част от имот с идентификатор 81089.111.444 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път. С плана за застрояване в УПИ да се разположи ниско свободно стоящо застрояване с градоустройствени показатели за зона „Жм“, височина до 10 м.

 

  1. Дава съгласие в обхвата на горепосочения план да се включи част от общински имот с идентификатор 81089.111.444 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, която да стане част регулацията като улица с о.т. 229-229а за обслужване на УПИ.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 Оригинал на окумента тук

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:09:07