Р Е Ш Е Н И Е №10 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша за 2024 год. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище,

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

10

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша за 2024 год. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища  по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Общински съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Общината  Петър Куленски, споделяйки изложените основания на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, и чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема годишен план за паша за 2024 год. и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
  2. Определя размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и индивидуално ползване за 2024 год., съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3.
  3. Определя годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва:

- ІІІ и ІV категория  – в размер на 10.00 /десет/ лв.;

- V и по-високи  категории  – в размер на 5.00 /пет/ лв.

Съгласно изискванията на чл. 37и, ал 1 от ЗСПЗ, цената е определена по пазарен механизъм от оценител, регистриран в камарата на независимите оценители в България.

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

32

0

1

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:10:59