Р Е Ш Е Н И Е №26 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 30572.50.49 в местност Поповица, по КККР на землище с. Звъничево.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

26

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 30572.50.49 в местност Поповица, по КККР на землище с. Звъничево.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл.17а, ал.3 от ЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 30572.50.49 в местност Поповица, по КККР на землище с. Звъничево.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 30572.50.49 в местност Поповица, по КККР на землище с. Звъничево, с оглед за имота да се обособи УПИ ХХIII-49, Преработка, съхранение и производство на селскостопанска продукция, като уличнорегулационните му линии се разполагат на 2,00 метра навътре в имота за бъдещо разширение на обслужващите пътища.

С плана за застрояване се ситуира свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона (Пп), съгласно предложението за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

 Оригинал на документа тук

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:13:05