Р Е Ш Е Н И Е №9 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

9

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола за проведеното публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик, като направените предложения са взети предвид и включени в предложения проект.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост  и чл. 4, ал. 1 и  ал. 3  от  Наредба  за общинската собственост и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема предложения проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година.
  2. При необходимост да бъде извършвана актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

33

0

3

 

 

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:00:45