Р Е Ш Е Н И Е №29 ОТНОСНО: Вземане на решение на Общински съвет – Пазарджик за участие на Община Пазарджик като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

29

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение на Общински съвет – Пазарджик за участие на Община Пазарджик като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ в представяне на проект за финансиране по процедура № BG14MFPR001-3.001 с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно, поради което Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината на основание чл. 17, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. I. Дава съгласие Община Пазарджик да продължи участието си като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ през програмен период 2021-2027 г. на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

 

  1. Дава съгласие Община Пазарджик като член на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ да участва в реализирането на проект по процедура № BG14MFPR001-3.001 с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.

 

III. Определя за представител на Община Пазарджик в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК“ Елена Иванова Куцева – Секретар на Община Пазарджик, както и същата да представлява Община Пазарджик в партньорството по проект по процедура № BG14MFPR001-3.001 с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“.

 

  1. Възлага на лицето по т. III да предприеме всички необходими последващи действия за подготовката и кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.“.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

33

0

1

  

 Оригинал на документа тук

Поименно гласуване

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:24:55