Р Е Ш Е Н И Е №5 ОТНОСНО: Започване на преговори и сключване на споразумение за партньорство между Община Пазарджик и град Мурсия, Испания.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

5

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Започване на преговори и сключване на споразумение за партньорство между Община Пазарджик и град Мурсия, Испания.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.  Партьорствата с чуждестранни местни и регионални власти са отлична възможност за обмяна на опит в сфери на взаимен интерес, активизиране на бизнес контактите и културните връзки, както и създаване на мрежа от контакти за общо кандидатстване по различни проекти и инициативи.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината г-н Петър Куленски  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Община Пазарджик да започне процедура за побратимяване с град Мурсия, Испания.
  2. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да изготви презентация и кратък списък с теми за потенциално сътрудничество.
  3. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик след приключване на преговорите с испанския град да сключи Споразумение за партньорство между Община Пазарджик и град Мурсия, Испания.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

36

0

1

 

 

 

 Оригинал на документа тук

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 17:33:32