Р Е Ш Е Н И Е №8 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

8

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006 по Програма „Техническа помощ” 2021-2027, с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2024-2029“.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с Насоките за кандидатстване по процедура „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006 по Програма „Техническа помощ” 2021-2027, след станалите разисквания.

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие община Пазарджик да подаде проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2024-2029“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006 по Програма „Техническа помощ” 2021-2027;
  2. Дава съгласие Община Пазарджик да осигури необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на инвестиции в инфраструктура, когато е приложимо, за да гарантира тяхната финансова устойчивост до верифициране на изразходваните средства и плащане от страна на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 Ориинал на документа тук

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 17:56:06