Р Е Ш Е Н И Е №15 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН до УПИ ХII-200, производствена дейност, търговия и услуги (ПИ 55155.12.200) в местност Атчаир

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

15

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН до УПИ ХII-200, производствена дейност, търговия и услуги (ПИ 55155.12.200) в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН до УПИ ХII-200, производствена дейност, търговия и услуги (ПИ 55155.12.200) в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от съществуващо ЕТ пред ПИ 55155.12.5, продължавайки на юг около 160 м в обхвата на ПИ 55155.11.61 /НТП – Местен път/, до достигане на ново ЕТ, монтирано пред УПИ ХII-200, производствена дейност, търговия и услуги (ПИ 55155.12.200) в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 160 м. Засегнатата площ е около 320 кв.м., общинска, публична собственост, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.   

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 

 Оригал на документа тук

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 18:37:40