Р Е Ш Е Н И Е №27 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ II-003, Търговия и услуги (ПИ 65437.67.27) и ПИ 65437.67.28, в местност През Ирима, по КККР на землище с. Сарая.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

27

от 25 януари 2024 година, взето с Протокол №1

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ II-003, Търговия и услуги (ПИ 65437.67.27) и ПИ 65437.67.28, в местност През Ирима, по КККР на землище с. Сарая.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 67а от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ II-003, Търговия и услуги (ПИ 65437.67.27) и ПИ 65437.67.28, в местност През Ирима по КККР на землище с. Сарая.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II-003, Търговия и услуги (ПИ 65437.67.27) и ПИ 65437.67.28, в местност През Ирима по КККР на землище с. Сарая, с оглед за сметка на УПИ II-3 (ПИ 65437.67.27) и присъединения към него ПИ 65437.67.28 да се обособи нов УПИ II-158, Търговия и услуги и да се ситуира ново, свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Смесена многофункционална устройствена зона (Смф), като съществуващата в имота сграда се повдига и запазва, съгласно предложението за ПУП – Изменение на ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 01 февруари 2024 - 19:16:11