Проект на дневен ред за редовна сесия на 25 април 2024 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 25 април 2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Промяна в състава на ПК „Законност” и на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС

2. Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Николай Пъндезов – общински съветник

3. Приемане на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Коприщенов – общински съветник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

4. Разположение на паметници в град Пазарджик.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

5. Приемане на Решение по гласувани въпроси от проведеното на 07.04.2024 г. Общо събрание на населението на с. Паталеница, община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-жа Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН

6. Приемане на декларация за несъгласие с издаването на разрешително за кариери и добив на природни материали в землищата на селата Дебръщица, Црънча и Паталеница.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

7. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Бадминтон – Скуош клуб Пазарджик“, представлявано от Неделчо Кесов – председател на УС и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб.
Докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

8. Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура №BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021– 2027 г.
Докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална организация – Пазарджик към Сдружение „Съюз на слепите в България”.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

10. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024г.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

ПРИЛОЖЕНИЕ

11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение „Егида” върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Георги Райков” №12.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Мокрище, Црънча и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Обявяване на имот с идентификатор 14619.35.51 по кадастралната карта на с. Гелеменово – частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Даване на съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 32010.501.1184 по кадастралната карта на с. Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Черногорово и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис на медия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от регулацията на с. Звъничево до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 30572.110.3 в землището на с. Звъничево.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 32010.40.185 и 32010.40.186, в местност Сай Кория, землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182/ до поземлен имот с идентификатор 55155.8.266, местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН ДЗС ІІІ-ти блок в поземлен имот с идентификатор 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 55155.20.201 в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22. Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ І-493 в кв. 4 и улица с о.т. 14-17 по действащия регулационен план на с. Хаджиево.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23. Разрешаване изработването на ПУП- изменение на План за регулация за УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на с. Звъничево.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по кадастралната карта на земеделската територия на с. Главиница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата по кадастралната карта на земеделската територия на с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26. Разрешаване изработването на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХVІІІ-461 в кв. 46 по плана на с. Добровница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27. Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ в обхват УПИ І-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28. Даване име на улица за обслужване с о.т. 3-4-156 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

29. Даване име на улица за обслужване с о.т. 150-152 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30. Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

31. Разрешаване изработването на ПУП – Изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ ХХІ-676 и ХХІІІ-676 в кв. 3 по плана на с. Огняново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

32. Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІХ-1410, За обществено обслужване в кв. 410 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

33. Проект за изменеие на ПУП – План за регулация за УПИ І-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

34. Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65437.67.41, местност През Ирима по кадастралната карта на с. Сарая.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

35. Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІІ-Училище в кв. 39 по действащия план на с. Синитово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

36. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.134.30 в местност Възстановими граници, землище с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

37. Проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

38. Годишни доклади на читалищата на територията на община Пазарджик за 2023 година.

39. Приемане на Решение за освобождаване на Найден Шопов като председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Благо Солов – общински съветник


40. Питания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА: 1.Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа (ДЮШ) на „Спортен клуб по волейбол Хебър-Пазарджик“, ЕИК: 176077018, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ № 105; 2. Одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб по т. 1 и Общината.


НАЙДЕН ШОПОВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик

Оригинал на документа

петък 19 април 2024 - 11:41:10