П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 февруари 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №3

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 февруари 2024 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Таня Иванова Колчакова-Янева, Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.

  1. IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.
  2. От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Благо Атанасов Солов,

Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.

VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров, Кирил Сергеев Андонов.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

 

Отсъстваха общинските съветници Елена Георгиева Маджарова, Ангел Чавдаров Василев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Беше съобщено, че са постъпили две решения за създаване на представителни групи: на МК „БСП за България” с председател Тодорка Христова и членове Лиляна Мърхова-Присадникова и Лазар Попов и представителна група „Заедно за силна община” с председател Атанас Шопов, зам.-председател Десислава Тодорова и членове Благо Солов, Стоян Павлов и Иван Папазов.

Председателят съобщи, че са получени няколко предложения за извънредни точки: предложения за избор на заместник-председатели на Общинския съвет и предложение от главния архитект за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ относно имот с идентификатор 65437.92.38 в местност Пасището по КККР на село Сарая. Предложенията за избор на зам.-председатели на ОбС, общо 6 на брой, бяха обединени в една точка. С 28 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5 беше прието да бъде включена в дневния ред. Изказване направи г-н Благо Солов. Г-н Тодор Тодоров предложи тази точка да бъде под №2 в дневния ред. Прие се с 19 гласа – за, против – 14, въздържали се – 4. Г-жа Лиляна Мърхова поиска прегласуване, поради неотчетен вот. Прегласуване – за – 21, против – 11, въздържали се – 7.

Предложението на главния архитект беше гласувано. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше прието да бъде включено в дневния ред след останалите точки.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Приемане на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.
Докладва г-н Чавдар Чавдаров – председател на ПК по ЗПК

2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Пазарджик.

3. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Одобряване на структурата и общата численост на Общинска администрация – Пазарджик, утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и определяне на правомощията им.
Докладва г-жа Елена Куцева – Секретар на Общината

5. Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение „Добро сърце – Пазарджик” на част от недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

6. Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост /ПОС/, извършени от оператора по ВиК през 2023 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК

8. Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Пазарджик.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК

9. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 14.03.2024 г.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС

10. Даване на съгласие в полза на Община Пазарджик да бъде учредено възмездно безсрочно ограничено право на прокарване върху част от поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 55155.19.369 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС


11. Корекция на фактическа грешка в Решение №108/27.04.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №4.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

12. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

13. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП „Зайкови мандри“ до ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.216, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

14. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310, местност Азмака, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност „Шеолу”, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

16. Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на части от имоти с идентификатори 06149.44.14 и 06149.44.11 по КККР на землището на с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

17. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Черногорово и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 15028.502.828 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 56561.502.2047 по КККР на с. Пищигово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 56561.502.2043 по КККР на с. Пищигово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Определяне на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” №1, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно положение, за срок от десет години.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г.

25. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г.

26. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г. и План-програма за 2024 г.

27. Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ относно имот с идентификатор 65437.92.38 в местност Пасището по КККР на с. Сарая.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28. Питания.

По първа точка: Приемане на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията, докладва г-н Чавдар Чавдаров – председател на ПК по ЗПК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №31/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Пазарджик, постъпиха следните предложения:

  1. Чавдар Чавдаров; 2. Елисавета Георгиева; 3. Йордан Кожухаров; 4. Атанас Шопов; 5. Лиляна Мърхова-Присадникова; 6. Десислава Георгиева; 7. Златко Митрев. Г-н Тодор Тодоров предложи да се гласува първо броя на зам.-председателите и после поименно. Г-н Трендафил Величков направи изказване и предложи зам.-председателите да са четирима. Не се прие – гласували за – 18, против – 8, въздържали се – 12. Предложението на г-н Благо Солов за двама зам.-председатели се прие – гласували за – 21, против – 7, въздържали се – 11. Изказвания направиха г-н Златко Митрев, г-н Лазар Попов, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Тодор Попов, г-жа Елисавета Георгиева. Г-н Валери Вълков предложи да се прекратят дебатите и да се премине към гласуване. Прие се с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Пристъпи се към гласуване на предложенията по реда на постъпването им:
  2. Чавдар Чавдаров: за – 20, против – 0, въздържали се – 17;
  3. Елисавета Георгиева: за – 19, против – 0, въздържали се – 18;
  4. Йордан Кожухаров: за – 8, против – 0, въздържали се – 31;
  5. Атанас Шопов: за – 23, против – 1, въздържали се – 12;
  6. Лиляна Мърхова-Присадникова: за – 15, против – 0, въздържали се – 23;
  7. Десислава Георгиева: за – 10, против – 0, въздържали се – 28;
  8. Златко Митрев: за – 21, против – 0, въздържали се – 15.

За зам.-председатели бяха избрани Атанас Шопов и Златко Митрев.

 

Решението по втора точка /Решение №32/ се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 11.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение имаше от Постоянна комисия „Регионално развитие – УТОСИ”, а именно: в чл. 36, ал. 1 наемната цена за един кв.м. полезна жилищна площ да се промени, както следва: 1. За жилище в І зона от 0.40 лева на 0.89 лева; 2. За жилище във ІІ или по-голяма зона от 0.30 лева на 0.79 лева. Въпроси зададе г-н Хари Харалампиев. Изказвания направиха г-жа Лиляна Мърхова-Присадникова, г-н Тодор Попов, г-н Златко Митрев. Г-н Сашо Ангелов предложи продажната цена на жилищата да остане на данъчна оценка, коригирана с коефициент 1,5. Г-н Чавдар Чавдаров предложи в чл. 13а да се добави точка 14 със следния текст: „в случай на преотдаване на жилището” – прие се от г-н Куленски.

Г-н Валери Вълков предложи прекратяване на дебатите. Прие се с 23 гласа – за, против – 3, въздържали се – 8. Пристъпи се към гласуване на предложенията. Предложението на ПК „Регионално развитие” беше прието – гласували за – 28, против – 3, въздържали се – 5. Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов. Предложението на г-н Сашо Ангелов не се прие – гласували за – 19, против – 3, въздържали се – 17..   

Решението по трета точка /Решение №33/ се прие с 35 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

 

По четвърта точка: Одобряване на структурата и общата численост на Общинска администрация – Пазарджик, утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и определяне на правомощията им, докладва г-жа Елена Куцева – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Отношение по темата взе г-н Петър Куленски. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение имаше от ПК „Законност”, а именно: да отпадне точка ІІІ от проекта за решение. Прие се от вносителя. Въпроси зададоха г-н Румен Димитров, г-н Димитър Петков. Изказвания направиха г-н Димитър Петков, г-н Трендафил Величков, г-н Валери Вълков, г-н Тодор Попов. Г-н Атанас Шопов предложи да се добави една щатна бройка в кметство Добровница. Предложението се прие – гласували за – 24, против – 1, въздържали се – 13.

Решението по четвърта точка /Решение №34/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение „Добро сърце – Пазарджик” на част от недвижим имот – частна общинска собственост, докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №35/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост /ПОС/, извършени от оператора по ВиК през 2023 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №36/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик, докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Куленски представи промените, настъпили в проекта на наредбата след публичното обсъждане, а именно: В чл. 6, ал. 1 и 2, член 10, ал. 1, т. 2, чл. 21, т. 2, чл. 24, ал. 3 и създаване на допълнителните разпоредби в наредбата. Изказвания направиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Георги Георгиев, г-н Тодор Попов, г-н Благо Солов.

Предложения имаше от няколко постоянни комисии, като ПК „Култура”, ПК „Здравеопазване и социални дейности” и ПК „Регионално развитие” предлагат в чл. 7б, ал. 1 допълнителното целево финансиране да бъде до 50 000 лева. Г-н Трендафил Величков уточни, че трябва да се има предвид „За всяко предложение на кмета”. Предложението на трите комисии не се прие – гласували за – 18, против – 3, въздържали се – 17. Предложение имаше и от ПК „Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт” и ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”, а именно, в чл. 7б да се запише: „Допълнително целево финансиране по предложение на кмета на общината и/или общински съветник”. Прие се – гласували за – 23, против – 0, въздържали се – 15. Второто предложение на ПК ФБЕПФМСИП – в чл. 6, ал. 1, т. 7 да гласи: „Да са развивали дейността си не по-малко от две години преди годината на кандидатстването” беше прието от вносителя.

Г-н Чавдаров припозна допълненията на г-н Куленски към проекта, които бяха съобщени при представяне на точката и предложи да бъдат гласувани. Приеха се – гласували за – 38, против – 0, въздържали се – 0.

Решението по седма точка /Решение №37/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Пазарджик, докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №38/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 14.03.2024 г., докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №39/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Беше дадена почивка.

След почивката регистрираният кворум беше 24 съветници.

По десета точка: Даване на съгласие в полза на Община Пазарджик да бъде учредено възмездно безсрочно ограничено право на прокарване върху част от поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 55155.19.369 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №40/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Корекция на фактическа грешка в Решение №108/27.04.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №4, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №41/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №42/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП „Зайкови мандри“ до ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.216, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №43/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310, местност Азмака, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №44/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност „Шеолу”, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №45/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на части от имоти с идентификатори 06149.44.14 и 06149.44.11 по КККР на землището на с. Братаница, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №46/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Черногорово и Юнаците, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Г-н Куленски направи изказване. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №47/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 15028.502.828 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №48/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Инж. Иванова съобщи, че в проекта за решение е пропуснато името на улицата и го добави – ул. „Веслец”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №49/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесета точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 56561.502.2047 по КККР на с. Пищигово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №50/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 56561.502.2043 по КККР на с. Пищигово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №51/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров и г-н Румен Димитров. Изказване направи гражданинът Георги Янкулов. Г-н Благо Солов предложи точката да се отложи за следваща сесия. Прие се – гласували за – 27, против – 1, въздържали се – 1.

 

По двадесет и трета точка: Определяне на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” №1, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно положение, за срок от десет години, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-жа Росица Стайкова.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №52/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Двадесет и четвърта точка: Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г., беше за сведение.

Двадесет и пета точка:  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г., беше за сведение.

Двадесет и шеста точка:  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г. и План-програма за 2024 г., беше за сведение.

 

По двадесет и седма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПЗ относно имот с идентификатор 65437.92.38 в местност Пасището по КККР на с. Сарая, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №53/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: питания към Кмета отправиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Димитър Петков, г-н Златко Митрев. Г-н Благо Солов съобщи, че прави устно искане за освобождаване на председателя на Общинския съвет и предложи искането да се разгледа на следващата сесия.

Поради изчерпване на дневния ред сесията беше закрита.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Найден Шопов

 

Съставил протокола:

Д. Терзийска

  

 Оригинал на документа

  

 

четвъртък 07 март 2024 - 13:44:37