Р Е Ш Е Н И Е №38 ОТНОСНО: Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта (ОКСВМ) към Община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

38

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта (ОКСВМ) към Община Пазарджик.

 

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Петър Куленски, намира същото за законосъобразно и мотивирано. Предвид невъзможността за вземане на участие в заседанията на някои от досегашните членове, определени с Решение №62 от 27.04.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, се налага промяна в състава на ОКСВМ към Община Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, с оглед изложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, и при мотиви, описани в предложението,

 

Р Е Ш И:

 

Променя състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта, както следва:

 

 1. Определя за членове на ОКСВМ следните лица:

 

 1. Д-р Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик;
 2. Инна Церовска – директор на БМ «Младежки дом – Пазарджик»;
 3. Димитрия Церова – директор на дирекция «Социални дейности» в Община Пазарджик;
 4. Бисерка Трайкова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Пазарджик;
 5. Адриана Иванова – секретар на ОСНВ, Община Пазарджик;
 6. Таня Гюнова – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора, Община Пазарджик;
 7. Виктория Вачева – гл. специалист „Спорт, иновации и младеж“ в Община Пазарджик;
 8. Гергана Стоименова – старши експерт Бюро по труда – Пазарджик;
 9. Надя Палийска – РЗИ, Пазарджик;
 10. Росица Нейчева – БЧК, Пазарджик;
 11. Катя Бузник – Съюз на предприемачите, Пазарджик;
 12. Александър Иванов – Сдружение «Съвет за младежка политика», Пазарджик;
 13. Ивайло Иванов – Сдружение «Фокус», Пазарджик;
 14. Десислава Вълкова – директор на Център за подкрепа и личностно развитие, Пазарджик.

 

 1. Избира ръководни органи на ОКСВМ:
 2. Инна Церовска – председател;
 3. Десислава Вълкова – зам.-председател;
 4. Катя Бузник – секретар.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:29:17