Р Е Ш Е Н И Е №46 ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за провеждане процедура по промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на части от имоти с идентификатори 06149.44.14 и 06149.44.11 по КККР на землището на село Братаница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

46

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за провеждане процедура по промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на части от имоти с идентификатори 06149.44.14 и 06149.44.11 по КККР на землището на село Братаница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. С настоящото решение ще се даде възможност на собственика на имот с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КККР на землището на село Братаница да проведе процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за което е необходимо осигуряване транспортен достъп за сметка на части от имоти с идентификатори 06149.44.14 и 06149.44.11, общинска собственост, включени в одобрен ПУП-ПП. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Петър  Куленски, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 3, т. 7 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Изразява предварително съгласие за провеждане процедура по промяна предназначението по реда на ЗОЗЗ на част от имот с идентификатор 06149.44.14 по КККР на землището на село Братаница с НТП: Пасище, Общинска публична собственост, и на част от имот с идентификатор 06149.44.11 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:54:08