Р Е Ш Е Н И Е №43 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП „Зайкови мандри“ до ново ЕТ, мо

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

43

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП „Зайкови мандри“ до ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.216, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г“ на БКТП „Зайкови мандри“ до ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.216, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия да започне от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран пред ПИ 55155.8.215 и свързан с изход „Г” на БКТП „Зайкови мандри” посока югоизток, попадайки в обхвата на местен път /ПИ 55155.8.242/, като след около 66 м трасето чупи на североизток и продължава още около 47 м, прокарвайки се по селскостопански, горски,  ведомствен път /ПИ 55155.8.144/ до достигане на ново ЕТ, монтирано пред ПИ 55155.8.216, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 113 м. Засегнатата площ е около 266 кв.м, разположен в обхвата на местен път /ПИ 55155.8.242/, собственост на Община Пазарджик-П-М и ПИ 55155.8.144 с НТП – селскостопански, горски ведомствен път, собственост на Община Пазарджик - ОБ, съгласно означеното в червено трасе и регистъра на засегнатите имоти.

Дава съгласие за преминаване през общински имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:45:46