Р Е Ш Е Н И Е №31 ОТНОСНО: Приемане на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

31

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Приемане на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на председателя на Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията г-н Чавдар Чавдаров, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 49, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

        

  1. Одобрява образец на Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията – Образец 1.
  2. Одобрява образец на Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – Образец 2.
  3. Одобрените образци на декларации следва да се подават от задължените лица по чл. 6, ал. 1, т. 32 и §2, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията в сроковете по чл. 50 и чл. 53 от Закона за противодействие на корупцията.
  4. Контрол по изпълнение на настоящото решение се възлага на Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията при Общински съвет – Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 13:55:06