Р Е Ш Е Н И Е №42 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Па

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 Р Е Ш Е Н И Е

42

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от БКТП „Зайкови мандри“ до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от БКТП „Зайкови Мандри” /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/, посока северозапад в границите на ПИ с идентификатор 55155.8.242, до достигане на ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.8.193, местност Зайкови Мандри, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 126 м. Засегнатата площ е около 252 кв.м, изцяло разположено в ПИ с идентификатор 55155.8.242 с НТП – За местен път, общинска, публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

 

Дава съгласие за преминаване през общински имот.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:42:59