Р Е Ш Е Н И Е №32 ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

32

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложенията на общинските съветници Трендафил Величков, Стоян Самунев, Борис Владов, Благо Солов, Лазар Попов, Елена Маджарова и Тодор Тодоров и на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинска администрация и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Избира двама заместник-председатели на Общински съвет – Пазарджик, както следва:

 

  1. Атанас Георгиев Шопов;
  2. Златко Димитров Митрев.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

23

0

11

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 13:59:34