Р Е Ш Е Н И Е №41 ОТНОСНО: Корекция на фактическа грешка в Решение №108/27.04.2023 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №4.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

41

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Корекция на фактическа грешка в Решение №108/27.04.2023 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето  с Протокол №4.

  

Предложението е законосъобразно и основателно. С настоящото решение ще се отстрани допусната фактическа грешка в Решение на Общински съвет № 108/27.04.2023 год., взето  с Протокол №4, която ще дава възможност на инвеститора да проведе процедурата по промяна предназначението по реда на ЗОЗЗЗ на идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция, местност Бръждовица, землище с. Ивайло. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Поправя Решение №108/27.04.2023 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето  с Протокол №4., като заличава следния текст:

„След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ 55155.10.3 /НТП – За селскостопански горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до УПИ IV-494, За автосервиз и шоурум /ПИ с идент.55155.10.486/, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, този имот да се промени в „общински път” – общинска, публична собственост на Община Пазарджик.“

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:39:48