Р Е Ш Е Н И Е №49 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

49

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба за общинската собственост

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Валентин Сарафов, ЕГН ….., с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.01.2024 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Веслец” № 13, площ: 431 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 9169, квартал: 150, при съседи: 55155.502.237, 55155.502.9514, 55155.502.142, 55155.502.141, 55155.502.144, 55155.502.145, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.143.1: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 55155.502.143.2: застроена площ 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 1/2 идеални части (215,50 кв.м.) от поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 6604/29.01.2024 г., вписан в дв. вх. рег. под № 547 на 01.02.2024 г., том 2, Акт № 96, дело № 165 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, е собственост на Валентин Сарафов по нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан във дв. вх. рег. под № 9773/25.10.2017 г., акт № 162, том 32, дело № 5201/2017 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик се получава от Валентин Сарафов, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 23 488 лева (двадесет и три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева).    

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 17:03:54